DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – RA1K/00053741/0

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. i 983 k.p.c., że w dniu:

13.10.2020 r. o godzinie 10:30
w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
KW RA1K/00053741/0
stanowiącej własność dłużnika:
Chmielewski Krzysztof

Określonej jako:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr: 40/2, 45, 94 o łącznej powierzchni 2,5734 ha, położona w miejscowości Garbatka Dziewiątka, gmina Garbatka Letnisko. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą nr KW RA1K/00053741/0.

Działka numer 40/2

o powierzchni 0,8934 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 20 metrów i długości około 446 metrów. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, jest użytkowana rolniczo - odłogowana. Działka jest dość rzadko porośnięta samosiewami drzew. Teren działki jest płaski, lekko pofałdowany. Działka od strony południowej ma obniżenie terenu i silne zadrzewienie. Działka jednym z dłuższych boków od strony południowo-zachodniej przylega do drogi kategorii zarządzania gminnej 170107W o nawierzchni gruntowej stabilizowanej tłuczniem - działki numer 185 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, obręb Garbatka Zbyczyn której właścicielem jest Gmina Garbatka Letnisko. Jednym z krótszych boków od strony południowo-wschodniej przylega do drogi o nawierzchni gruntowej działki numer 97 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której posiadaczem jest Gmina Garbatka Letnisko. W drodze od strony południowo-zachodniej w połowie działki jest dostępność infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej. Sąsiedztwo tej działki to tereny niezabudowane oraz bardzo luźna zabudowa zagrodowa. W otoczeniu są działki niezabudowane użytkowane rolniczo. W dalszym otoczeniu są kurniki. W połowie długości w sąsiedztwie jest budynek mieszkalny jednorodzinny.Klasa gruntu RV, RVI.

Działka numer 45

O powierzchni 0,5800 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 20 metrów i długości około 290 metrów. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, jest użytkowana rolniczo - odłogowana. Działka porośnięta samosiewami drzew iglastych i liściastych. Na działce od strony północnej jest obniżenie terenu i kiedyś był mały stawik. Teren działki jest płaski, lekko pofałdowany. Działka ma duży skłon w kierunku północnym tam gdzie kiedyś był staw. Od strony południowej na działce są materiały odpadów budowlanych i inne śmieci. Z tej strony porośnięta jest silnie drzewami liściastymi.

Działka numer 45 – jednym z dłuższych boków od strony południowo-zachodniej przylega do drogi kategorii zarządzania gminnej 170107W o nawierzchni gruntowej stabilizowanej tłuczniem - działki numer 185 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, obręb Garbatka Zbyczyn której właścicielem jest Gmina Garbatka Letnisko.

Jednym krótszymi bokiem od strony północno-zachodniej przylega do drogi o nawierzchni gruntowej działki numer 97 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której posiadaczem jest Gmina Garbatka Letnisko. Drugim krótszymi bokiem od strony południowo-wschodniej przylega do drogi o nawierzchni gruntowej działki numer 96 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której posiadaczem jest Gmina Garbatka Letnisko. Działka położona w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Sąsiedztwo i otoczenie to tereny niezabudowane użytkowane rolniczo oraz leśne. W dalszym otoczeniu jest bardzo luźna zabudowa zagrodowa.Klasa gruntu: Lzr-RVI, RV,RVI.

Działka numer 94

O powierzchni 1,1000 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 20 metrów i długości około 550 metrów. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, jest użytkowana rolniczo - odłogowana. Teren działki jest płaski. Jest nielicznie porośnięta samosiewami drzew. Na działce jest wyjeżdżona droga. Działka jednym z krótszych boków od strony północno-zachodniej przylega do drogi o nawierzchni gruntowej działki numer 96 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której posiadaczem jest Gmina Garbatka Letnisko. Działka położona w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Sąsiedztwo i otoczenie to tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. W dalszym otoczeniu jest luźna zabudowa zagrodowa.RIVa,RIVb,RV,RVI.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 40 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 26 666,66 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 4 000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na rachunek bankowy kancelarii: BNP PARIBAS S.A.
87 2030 0045 1110 0000 0210 0820 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2020-10-13 10:30 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 2704 18 dz.40 (174 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.