PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – RA1K/00031572/4

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu:

08.12.2020 r. o godzinie 10:00

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 

KW RA1K/00031572/4 

stanowiącej własność dłużnika: Chłopicki Bartosz Marian.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Garbatka Letnisko przy ulicy Partyzantów nr 7, obręb 0011 Garbatka Letnisko Północ, jednostka ewidencyjna 140701_2 Garbatka Letnisko obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numer 45/2 o powierzchni 1902 m2 zabudowaną domem mieszkalnym wolnostojącym parterowym z użytkowym poddaszem konstrukcji drewnianej o powierzchni użytkowej 137,90 m2 oraz budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 75,76 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA1K/00031572/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 380 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4  wartości oszacowania tj. kwotę: 285 000 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 38 000 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na rachunek bankowy kancelarii komornika: 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2020-12-08 10:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 3280 16 (141 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.