Wnioski – do pobrania

Poniżej znajdą Państwo stosowne wnioski egzekucyjne.

We wniosku należy podać dane wierzyciela: imię, nazwisko, adres do doręczeń, PESEL, ewentualnie NIP lub REGON oraz numer telefonu. W przypadku dłużnika podobnie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL ewentualnie NIP lub REGON.

Wypełniony wniosek wraz z tytułem wykonawczym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności należy przesłać listownie na adres kancelarii lub złożyć osobiście w siedzibie komornika. W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest dołączyć do wniosku pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

Ważną informacją dla sprawnego przebiegu egzekucji jest wskazanie z jakiego majątku (sposób egzekucji: ruchomości, wierzytelności, wynagrodzenie itp.) ma być prowadzona egzekucja w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z tytułu wykonawczego (wyroku, postanowienia, ugody, aktu notarialnego). Jeżeli wierzycielowi nie są znane składniki majątkowe dłużnika może on zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. W tym celu proszę o stosowne zaznaczenie takiej informacji we wniosku.

Pliki do pobrania