O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości – RA2Z/00009801/5

17-02-2021, mgr Sławomira Molenda-Myszkowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia, że na wniosek wierzyciela

Sygn. akt Km 713/19

przystąpił do O P I S U  I  O S Z A C O W A N I A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika oznaczonej jako: działka ewidencyjna nr 170/7 o powierzchni 0,1200 ha, położona w miejscowości Laski, gm. Pionki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą nr KW: RA2Z/00009801/5

Oględziny rozpoczną się w miejscu położenia nieruchomości w dniu:

08.03.2021 r. o godzinie 10:00

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu:

13.04.2021 r. o godzinie 10:00

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.


W Z Y W A M


wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Załączniki
Obwieszczenie KM 713 19 (112 KB)