O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości – RA1K/00027142/0

16-02-2021, mgr Sławomira Molenda-Myszkowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia, że na wniosek wierzyciela

Sygn. akt Kmp 36/14

przystąpił do O P I S U  I  O S Z A C O W A N I A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika oznaczonej jako: nieruchomość rolna, położona w miejscowości Marianów, gm. Głowaczów, składająca się z działek o nr 37, 38, 581, 582, 583, 713 o łącznej powierzchni 3,290 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00027142/0.

Oględziny rozpoczną się w miejscu położenia nieruchomości w dniu:

08.03.2021r. o godzinie 11:30

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu:

13.04.2021 r. o godzinie 10:30

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.


W Z Y W A M


wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Załączniki
Obwieszczenie KMP 36 14 (114 KB)