DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – RA1K/00032879/3

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. i 983 k.p.c., że w dniu:

13.10.2020 r. o godzinie 10:30
w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
KW RA1K/00032879/3
stanowiącej własność dłużnika:
Chmielewski Krzysztof

Określonej jako:

Działka ewidencyjna nr 208/9 oraz 208/10 o łącznej powierzchni 0,9726 ha położona w miejscowości Garbatka Podlas gm. Garbatka Letnisko. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą nr KW RA1K/00032879/3.

Działka numer 208/9

O powierzchni 0,1622 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 26 metrów i długości około 62 metrów. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, jest użytkowana rolniczo - użytkuje sąsiad. Teren działki jest płaski. W niedalekiej odległości od działki przechodzi napowietrzna linia SN jest transformator i wykonane jest przyłącze do ZM. Działka jednym z dłuższych boków od strony zachodniej przylega do ulicy Przemysłowej o nawierzchni asfaltowej działki numer 482 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której właścicielem jest Gmina Garbatka Letnisko.

Ulica nie posiada urządzonych chodników, jest dość wąska, nie ma oświetlenia ulicznego. Zjazd na działkę nie jest urządzony. W ulicy Przemysłowej jest dostępność infrastruktury technicznej w postacie energii elektrycznej i wodociągu. Sąsiedztwo po tej samej stronie drogi i po drugiej to działki niezabudowane. W nieco dalszym otoczeniu w kierunku północno-zachodnim znajdują się budynki byłego Zakładu Mięsnego Nowopol i dalej ulica Kochanowskiego z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Także w nieco dalszym otoczeniu od strony południowo-wschodniej znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wiejska zagrodowa. Klasa gruntu: RV.

Działka numer 208/10

O powierzchni 0,8104 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 26 metrów i długości około 312 metrów. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, jest użytkowana rolniczo - użytkuje sąsiad. Teren działki jest płaski z niewielkim skłonem w kierunku południowo-wschodnim. Jest także skłon w drugim kierunku przez co tworzy się obniżenie. W prawej granicy działki jest stanowisko słupowe podtrzymujące linię teletechniczną oraz obok jest studnia kanalizacji telefonicznej i skrzynka. Nadto równolegle do drogi stabilizowanej tłuczniem nad działką przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna i w narożu działki jest stanowisko słupowe z zamontowaną lampą oświetleniową. Działka jednym z dłuższych boków od strony zachodniej przylega do ulicy Przemysłowej o nawierzchni asfaltowej działki numer 482 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której właścicielem jest Gmina Garbatka Letnisko. Ulica nie posiada urządzonych chodników, jest dość wąska, nie ma oświetlenia ulicznego. Zjazd na działkę nie jest urządzony. Od strony południowo-wschodniej działka jednym z krótszych boków przylega do drogi kategoria zarządzania gminnej 170109W o nawierzchni stabilizowanej tłuczniem - działki numer 485 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, obręb Garbatka Długa, której właścicielem jest Gmina Garbatka Letnisko. W ulicy Przemysłowej jest dostępność infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej i telefonu.

Od strony drogi stabilizowanej tłuczniem jest dostępność infrastruktury technicznej w postacie energii elektrycznej, wodociągu i telefonu. Sąsiedztwo po tej samej stronie drogi i po drugiej to działki niezabudowane. Sąsiedztwo od strony północno-zachodniej to tereny niezabudowane, a od strony południowo-zachodniej to także tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wiejska zagrodowa. Sąsiedztwo od strony południowo-wschodniej to luźna zabudowa. Klasa gruntu: RV, RVI.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: działka nr 208/9 na kwotę: 53 000 zł, a działka nr 208/10 na kwotę: 197 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: działka nr 208/9 w kwocie: 5 300 zł. a działka nr 208/10 w kwocie: 19 700 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na rachunek bankowy kancelarii: BNP PARIBAS S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2020-10-12 10:30 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 2704 18 dz208 (174 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.