O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości – RA1K/00047514/5

11-09-2020, mgr Sławomira Molenda-Myszkowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia, że na wniosek wierzyciela

przystąpił do  O P I S U  I  O S Z A C O W A N I A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika oznaczonej jako: działki o numerach 29 oraz 89 o łącznej pow. 2,9900 ha, położone w miejscowości Garbatka Długa, gm. Garbatka Letnisko. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą nr KW: RA1K/00047514/5

Oględziny rozpoczną się w miejscu położenia nieruchomości w dniu:

06.10.2020 r. o godzinie 14:30

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu:

05.11.2020 r. o godzinie 10:00

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

W Z Y W A M 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Załączniki
Sprawa KM 1072 16 obwieszczenie (113 KB)