PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – RA2Z/00008003/4

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu:

13.10.2020 r. o godzinie 10:00

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

KW NR RA2Z/00008003/4

stanowiącej własność dłużnika:

Kiraga Jarosław

i oznaczonej jako nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Żdżary-Brzeziny, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0012 Żdżary-Brzeziny, jednostka ewidencyjna 142508_2 Pionki-Gmina, gmina Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną nr 10 o powierzchni 0,6000 ha, działkę nr 39 o powierzchni 0,2800 ha zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym parterowym częściowo podpiwniczonym o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 96,73 m2 oraz murowanym budynkiem garażowym o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 61,20 m2, działkę nr 63 o powierzchni 1,9900 ha i działkę nr 97 o powierzchni 0,2200 ha, działki o łącznej powierzchni 3,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA2Z/00008003/4.

Działka nr 39

O powierzchni 0,2800 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 17 metrów i długości około 165 metrów. Klasa gruntu: RV, B-PsV, PsV.

W odległości ~20 metrów od drogi działka jest zabudowana: 

  1. Drewnianym budynkiem mieszkalnym parterowym częściowo podpiwniczonym o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 96,73 m2
  2. Murowanym budynkiem garażowym o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 61,20 m2 – posadowionym przy prawej granicy działki. 

Działka nr 39 jednym z krótszych boków od strony północnej przylega do lokalnej drogi o nawierzchni bitumicznej działki nr 259 oznaczona jako użytek „dr” której posiadaczem jest Gmina Pionki. Z drugiej strony czyli od strony południowej działka przylega do rowu działki nr 260, oznaczona jako użytek „w”.  Działka nr 39 od strony północnej jest dostępność do częściowej infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej zaś od strony południowej nie ma dostępności infrastruktury technicznej. W pobliżu granicy działki przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. 

Działka nr 10 o powierzchni 0,6000 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 17 metrów i długości około 352 metrów. Działka jest nie zabudowana i nie zagospodarowana. Od frontu strony południowej na działce rośnie lipa i są z dwóch stron ogrodzenia międzysąsiedzkie. Na środku zadrzewienie śródpolne z brzozy-samosiewy. Z lewej strony od frontu jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z elementów metalowych a z prawej strony jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej. Pośrodku działki jest dół. Teren działki jest płaski. Klasa gruntu: RIVb, Lz-RIVb, Lz-RV, RV.

Działka nr 10 jednym z krótszych boków od strony południowej przylega do lokalnej drogi o nawierzchni bitumicznej działki nr 259 oznaczonej jako użytek „dr” której posiadaczem jest Gmina Pionki. Z drugiej strony czyli od strony północnej działka przylega do drogi o nawierzchni bitumicznej działki nr 192 oznaczonej jako użytek „dr”, której posiadaczem jest Gmina Pionki. Z tej strony działkę od drogi oddziela rów i zjazd nie jest urządzony. Działka nr 10 od strony południowej jest dostęp do częściowej infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej zaś od strony południowej jest dostęp do częściowej infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej i wodociągu.

Działka nr 63

O powierzchni 1,9900 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 19 metrów i długości około 1047 metrów, w części północnej jest staw i jest częściowo ogrodzona siatką plecioną na słupkach metalowych. Działka użytkowana rolniczo – zasiane zboże. Od strony północnej nad działką przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna SN, ale słupów na działce nie ma. Działka nie zabudowana, użytkowana rolniczo. Od strony południowej teren łagodnie wznosi się do połowy, a następnie opada.  Klasa gruntu: RIVb, RV, ŁIV, ŁV, PsV.

Działka nr 63 bez dostępu do drogi publicznej. Działka krótszymi bokami od strony północnej i od strony południowej przylega do działek nr 260 i nr 266/1 oznaczonych jako użytek „w” czyli są to rowy melioracyjne zwykłe na powierzchni. Działka nr 63 położone jest w terenie bez dostępu do infrastruktury technicznej. 

Działka nr 97

O powierzchni 0,2200 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 17 metrów i długości około 125 metrów. Działka jest nie zabudowana, nie ogrodzona i nie zagospodarowana. Przy północnej granicy nad działką przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna SN i jest słup na działce.Od frontu po lewej stronie jest międzysąsiedzkie ogrodzenie i są także ściany budynków zlokalizowanych na sąsiedniej działce. Teren działki jest płaski z niewielkim skłonem w kierunku rowu. Klasa gruntu: ŁIV, W-ŁIV.

Działka nr 97 jednym z boków od strony południowej przylega do drogi o nawierzchni bitumicznej działki nr 594/1 oznaczonej jako użytek „dr” której właścicielem jest Powiat Radomski. Z drugiej strony działka przylega do rowu działki nr 266/1, oznaczona jako użytek „w”.  Działka nr 97 położona jest z dostępnością do pełnej infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, wodociągu, gazu ziemnego i kanalizacji sanitarnej. 

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 293 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania.

Numer działki

Suma oszacowania

Cena wywołania

3/4 wartości oszacowania

Rękojmia

39

147 000 zł

110 250 zł

14 700 zł

10

59 000 zł

44 250 zł

5 900 zł

63

44 000 zł

33 000 zł

4 400 zł

97

43 000 zł

 32 250 zł

4 300 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce (przelewem na konto kancelarii wskazane w nagłówku) lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości 

znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2020-10-13 10:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 443 19 (141 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.