DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO – KW RA2Z/00007245/5

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. i 983 k.p.c., że w dniu:

13.04.2021r. o godzinie 12:00

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 22 odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
LOKALU MIESZKALNEGO
KW RA2Z/00007245/5 stanowiącej własność dłużnika:
Chołuj Alicja

Oznaczonego jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 27,10 m2 położony przy ulicy dr Marii Garszwo nr 85 w Pionkach, gmina Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie, usytuowany na poddaszu w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym, składający się z jednego pokoju, jednego przedpokoju z aneksem kuchennym, jednej łazienki dla którego Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA2Z/00007245/5 obejmujący udział 2710/278025 części w nieruchomości wspólnej tj. budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz takiej samej części w prawie własności działek gruntu nr nr 1802/2, 1802/3, 1803/2 o łącznej powierzchni 18489 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA2Z/00004108/2.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer KW RA2Z/00007245/5 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kozienicach. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 60 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 40 000 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 6000 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2021-04-13 12:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 1193 18 (144 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.