PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – KW RA1K/00044292/1

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu:

13.10.2020 r. o godzinie 11:10

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
KW RA1K/00044292/1
stanowiącej własność dłużnika:
Kowalczyk Wiesław

Określonej jako:

Działka numer 19/6 położona w miejscowości: Samwodzie gm. Kozienice dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA1K/00044292/1o powierzchni 0,9400 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 24,50 metrów i przeciętnej długości około 385 metrów.

Działka nie zabudowana, nie ogrodzona. Na działce jest uprawa jednoroczna ogórków. Klasa gruntu: RI,RII a także:

Działka numer 29/2 położona w miejscowości: Samwodzie gm.Kozienice dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr RA1K/00044292/1o powierzchni 2,5800 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 58 metrów i przeciętnej długości około 428 metrów. Teren działki płaski, Działka nie jest zabudowana, z frontu z obu stron posiada ogrodzenie międzysąsiedzkie z prefabrykatów betonowych. Na działce jest uprawa jednoroczna - kapusta. Klasa gruntu:RI,RII,RIIIa.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer KW RA1K/00044292/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kozienicach.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: -działka nr 19/6 - 10 700 zł., działka nr 29/2 - 30 400 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na rachunek bankowy kancelarii komornika BNP PARIBAS S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Data
2020-10-13 11:10 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa GKM 74 19 dz19 6 29 2 (140 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.