PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI – Km 3851/17

Ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 13.10.2020 r. o godz. 14:00

odbędzie się w siedzibie dłużnika w Magnuszew przy Grzybów 71

pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

wartość szacunkowa

brutto

cena

wywołania

brutto

 

1

 

 

ELEKTRONICZNA LINIA SORTUJĄCA DO JABŁEK COMPAC SORMA MLS 2 8+1 Z WODNYM ROZŁADUNKIEM FIRMY HTECH

 

1,00

 

570 000,00 zł

 

427 500,00 zł

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ruchomości można oglądać w siedzibie dłużnika w dniu licytacji w godz. od. 13:30.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Data
2020-10-13 14:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Licytacja odbędzie się w siedzibie dłużnika w Magnuszew przy Grzybów 71
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM3851 17 (127 KB)

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję - art. 867 § 12 k.p.c. Licytacja została obwieszczona na stronie internetowej kancelarii: www.komornikkozienice.pl oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.