PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – KW RA2Z/00000346/4

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu:

17.05.2021 r. o godzinie 12:00

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
KW RA2Z/00000346/4 stanowiącej własność dłużnika:
Mika Andrzej

Określonej jako:

Działka nr 728/1 o powierzchni 51m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 6 metrów, jednym z krótszych boków przylega do ulicy Kolejowej o nawierzchni asfaltowej. Działka nie jest zabudowana. Od frontu jest ogrodzona siatką plecioną z drutu na słupkach metalowych. Z prawej strony w ostrej granicy jest posadowiony drewniany budynek mieszkalny. Na gruncie są widoczne pozostałości fundamentów. Z pozostałych stron działka jest także ogrodzona siatką plecioną z drutu. Teren działki płaski - z frontu równy z rzędną chodnika a dalej z tyłu zaniżony. Na działce jest wygrodzenie schodów metalowych prowadzących na strych budynku mieszkalnego posadowionego na sąsiedniej nieruchomości. Na działce rośnie kilka drzew owocowych, brzoza, róże. Według mapy zasadniczej przyłącza na działkę nie są wykonane.

Działka jest położona z możliwym dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: wody, kanalizacji, energii elektrycznej. Sąsiedztwo wzdłuż tej ulicy to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz po drugiej stronie tory kolejowe. Klasa gruntu: B.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer KW RA2Z/00000346/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kozienicach.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 300 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 3 225 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 430 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy kancelarii: BNP PARIBAS S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2021-05-17 12:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KMP 41 18 (142 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.