DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – KW RA1K/00031752/0

Nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiącej własność dłużnika:

Grygiel Aleksandra położona w miejscowości Garbatka Letnisko, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0012 Garbatka - Podlas, jednostka ewidencyjna 140701_2 Garbatka Letnisko, gmina Garbatka Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie obejmująca działkę oznaczoną nr 16/5 o powierzchni 1,5467 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA1K/00031752/0.

Działka nr 16/5 od strony północno-zachodniej szerokości drogi wewnętrznej wynoszącym ~10 metrów przylega do ulicy Jana Kochanowskiego o nawierzchni bitumicznej. Od strony południowo-wschodniej działka przylega do pól uprawnych. Sąsiedztwo z tej strony to działki niezabudowane użytkowane rolniczo. Działka położona jest w terenie z częściowym dostępem do infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, linii telekomunikacyjnej, które to media są w ulicy Kochanowskiego. Klasa gruntu: RIVa, RIVb.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 230.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 153 333,33 zł (dwie trzecie wartości oszacowania).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 23 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2020-09-08 10:00
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
km 1080 19 (151 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.