PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI – PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 26.01.2023 r. o godz. 15:00


odbędzie się w miejscowości Mostki 131A gm Zwoleń, pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p. Opis licytowanej ruchomości ilość Wartość w zł.
1 Garaż blaszany dwudrzwiowy, kolor brązowy, wymiary: 4 x 6 x 2,6 m,
wiek ok 2 lata, stan bardzo dobry

1

wartość szacunkowa

 

7 500 zł.

cena
wywołania

 

5 625 zł.Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 750 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję - art. 867 § 12 k.p.c. Licytacja została obwieszczona na stronie internetowej kancelarii: www.komornikkozienice.pl oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem: Mostki 131A gm Zwoleń.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Data
2023-01-26 15:00
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KMP 27 21 v3 (114 KB)