PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – KW RA1K/00062338/8

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c.,

że w dniu: 06.12.2022 r. o godzinie 11:00

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW RA1K/00062338/8

Stanowiącej własność dłużnika: Wdowiak Mieczysław określonej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Leżenice, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb – 0018_Leżenice, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, gmina Głowaczów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 2, 7/1, 7/5 i 7/6 o łącznej powierzchni 29,3962 ha, w tym działka numer 7/1 zabudowana według stanu faktycznego: – 1). murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa [były budynek inwentarski] o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 613,00 m2 i powierzchni użytkowej 489,60 m2, 4). konstrukcji stalowej budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa [wiata składowa w1] o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 411,00 m2 i powierzchni użytkowej 411,00 m2, 6). konstrukcji stalowej budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa [wiata składowa w2] o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 579,00 m2 i powierzchni użytkowej 579,00 m2, [pozostałe budynki ujawnione w kartotece budynków zostały rozebrane], dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA1K/00062338/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 054 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 4 540 500 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 605 400 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Wadium można wpłacać na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2022-12-06 11:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa GKM 56 19 v2 (136 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.