PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – KW RA1K/00002393/3

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c.,

że w dniu: 06.12.2022 r. o godzinie 12:45

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW RA1K/00002393/3

Stanowiącej własność dłużnika: Barszcz Sławomir określonej jako:nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Magnuszew, gmina Magnuszew składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1634 i 1635 o łącznej powierzchni 1,0100 ha, obręb ewidencyjny 0005 Magnuszew, jednostka ewidencyjna 140706_2 Magnuszew, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą Kw.Nr RA1K/00002393/3.

Działka numer 1634 o powierzchni 0,0600 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 42 i długości około 14 m. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, nie jest zalesiona - jest użytkowana rolniczo. Teren działki płaski ze sporym skłonem w kierunku zachodnim czyli rowu. W okolicy rowu jest obniżenie terenu. W tym obniżeniu teren jest podmokły, rosną rośliny wodolubne. Klasa gruntu: ŁIII.
Działka numer 1634 jednym z boków od strony wschodniej przylega do działki numer 1734 – użytek droga publiczna – która nie posada nieuregulowany stan prawny, o nawierzchni stabilizowanej piachem i żwirem, bez chodników, bez oświetlenia ulicznego. Od strony zachodniej działka przylega do wąskiej działki numer 1738/1 jakby rowu.
Działka numer 1634 bez dostępu do infrastruktury technicznej.
Sąsiedztwo i otoczenie wzdłuż drogi to bardzo luźna zabudowa zagrodowa i działki niezabudowane a w otoczeniu jest to samo.

Działka numer 1635 o powierzchni 0,9500 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 42 i długości około 220 m. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, jest zalesiona - jest użytkowana rolniczo. Teren działki płaski ze skłonem w kierunku wschodnim czyli rowu. W okolicy rowu jest obniżenie terenu. W tym obniżeniu teren jest podmokły, rosną rośliny wodolubne. Klasa gruntu: ŁIII.
Działka numer 1635 jednym z boków od strony wschodniej przylega do działki numer 1738/1 jakby rowu a od strony zachodniej graniczy z polami.
Działka nr 1635 nie ma dostępu do drogi publicznej tylko przez zajętą działkę numer 1634.
Działka numer 1635 bez dostępu do infrastruktury technicznej.
Sąsiedztwo i otoczenie to tereny niezabudowane użytkowane rolniczo i rozproszona zabudowa zagrodowa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 65 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 48 750,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 6 500,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Wadium można wpłacić na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2022-12-06 12:45 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 1600 20 (135 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.