PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – KW RA1K/00062569/6

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu:

11.10.2022 r. o godzinie 12:00

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
KW RA1K/00062569/6

Stanowiącej własność dłużnika: Zakrzewski Rafał określonej jako:

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kosny, obręb – 0017 Kosny, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, gmina Głowaczów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie składająca się z działek o numerach 62 o powierzchni 0,5700 ha i 279 o powierzchni 0,4000 ha, działki o łącznej powierzchni 0,9700 ha oraz w miejscowości Studnie, obręb – 0035_Studnie, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, gmina Głowaczów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, składająca się z działki numer 307 o powierzchni 1,7600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA1K/00062569/6.

Działka numer 62 o powierzchni 0,5700 ha w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu około 10 metrów i długości około 580 metrów. Teren działki płaski. Działka nie jest zabudowana. Działka jest użytkowana rolniczo – odłogowana od lat porośnięta samosiewami drzew i krzewów. Działka jest ogrodzona pozostałościami ogrodzenia z drutu kolczastego i taśmy pasterskiej, elementy na słupach drewnianych. W około połowie długości działki nad działką przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna SN i stanowisko słupowe przelotowe jest na działce bez rur. Za tą linią w kierunku drogi gruntowej działka jest porośnięta samosiewami brzozy. Klasa gruntu: RV, RVI, RVI.

Działka numer 279 o powierzchni 0,4000 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 40 metrów i długości około 100 metrów. Teren działki podmokły. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona - jest użytkowana rolniczo jako łąka, ale nie zbierana, rośnie duże sitowie. Od strony zachodniej działkę przecina rów melioracyjny zwykły na powierzchni i za rowem jest także łąka nie zbierana – nie ma przejazdu na drugą stronę działki przez rów. Przy rowie rośnie drzewo. Klasa gruntu: ŁIV, W-ŁIV. Bez dostępu do drogi publicznej.

Działka numer 307 o powierzchni 1,7600 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 43 metrów i długości około 416 metrów. Teren działki płaski. Teren działki ma łagodny skłon w kierunku zachodnim. Od strony zachodniej częściowo działka jest użytkowana jako łąka. Pomiędzy polami z tej strony jest głęboki rów i zbiera się woda opadowa. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona – jest użytkowana rolniczo – wykonane są jesienne prace polowe. Klasa gruntu: ŁV, PsV, RV, RVI.

Suma oszacowania nieruchomości:

Cena wywołania: (trzy czwarte sumy oszacowania)

Wysokość rękojmi:

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2022-10-11 12:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 1697 20 (136 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.