DRUGA LICYTACJA DZIAŁKA NR 4/3 i 4/4 – RA2Z/00010952/8, RA2Z/00010952/8

Nieruchomości

Udziału 1/4 w nieruchomości w postaci:

numer działki i numer księgi wieczystej

położenie

obszar działki

wg ewidencji gruntów

klasa gruntu

suma oszacowania

udziału 1/4

w nieruchomości

cena wywołania

udziału 1/4

w nieruchomości

(2/3 sumy oszacowania)

wysokość rękojmi

działka nr 4/3

RA2Z/00010952/8

Wincentów, gm.Pionki 

0,7893 ha

RVI, LsVI

 

12 500 zł.

 

8 333,33 zł.

 1 250 zł

działka nr 4/4

RA2Z/00010952/8

Wincentów, gm.Pionki

0,7894 ha

Br-RVI, RVI, SRVI, LsVI

24 500 zł.

16 333,33 zł.

2 450 zł.

stanowiących własność dłużnika: Rojek Bożena.

Działka nr 4/3 niezabudowana o powierzchni 0,7893 ha w kształcie trapezu, o szerokości frontu od ulicy asfaltowej około 61 metrów i długości boków około 145 i 210 metrów. Działka dłuższym bokiem od strony wschodniej graniczy z zajęta działką nr 4/4. Działka nie jest zabudowana. Od strony zachodniej posiada międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach betonowych cokole betonowym. Od strony północnej na działce jest las. Według EG użytek las zajmuje powierzchnię 0,4655 ha. Las jest z sadzenia ~30 letni. Drzewostan nie trzebiony, krzywy. Poza tym działka jest porośnięta licznie samosiewami drzew głównie sosny. Ogrodzenie pomiędzy działką nr 4/3 i nr 4/4 nie jest w granicy tylko w działce nr 4/4.Teren działki jest płaski. Klasa gruntu: RVI, LsVI.

Działka nr 4/4 o powierzchni 0,7894 ha w kształcie trapezu, o szerokości frontu od ulicy asfaltowej około 46 metrów i długości boków około 210 i 260 metrów. Działka dłuższym bokiem od strony zachodniej graniczy z zajęta działką nr 4/3. Działka od frontu jest zabudowana. Od strony wschodniej w części siedliskowej posiada międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej. Od strony zachodniej jest ogrodzenie ze starej siatki plecionej. Od frontu jest stare ogrodzenie z siatki karbowanej zgrzewanej w ramach z kątownika. W ogrodzeniu tym nieco cofnięta jest brama i furtka z elementów metalowych. Przy bramie rośnie duży świerk. W części siedliskowej posiada poprzeczne ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach metalowych. Od strony północnej na działce jest las. Według EG użytek las zajmuje powierzchnię 0,4144 ha. Las jest z sadzenia ~30 letni. Drzewostan nie trzebiony, krzywy. W części siedliskowej działka jest zadrzewiona także innymi drzewami liściastymi. Na działkę wykonane jest przyłącze wodociągowe - widoczny jest hydrant oraz przyłącze energetyczne. Teren działki jest płaski.  Działka jest zakrzaczona. Klasa gruntu: Br-RVI, RVI, SRVI, LsVI.

Działka nr 4/4 jest zabudowana: drewnianym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 64,00 m2, murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 85,00 m2, drewniano-murowanym budynkiem gospodarczym o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni użytkowej 27,94 m2, drewnianą szopą o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni użytkowej 12,38 m2.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2020-10-29 12:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 3872 18 (136 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.