DRUGA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – MIESZKANIA KW RA1K/00056221/0

Nieruchomości

Stanowiącej własność: Lachtara Paulina i Lachtara Łukasz w celu zniesienia współwłasności nieruchomości określonej jako lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony numerem 69 o powierzchni użytkowej 46,30 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju balkonu i piwnicy do korzystania położony przy ulicy Nowy Świat numer 2 w Kozienicach, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, usytuowany na czwartym piętrze w budynku mieszkalnym o jednej kondygnacji podziemnej i pięciu kondygnacjach nadziemnych, dla którego Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA1K/00056221/0 obejmujący udział 463/62929 części w nieruchomości wspólnej tj. w częściach budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w takiej samej części w prawie współwłasności działki gruntu numer 3601/11 o powierzchni 7231 m2 na której posadowiony jest budynek mieszkalny dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA1K/00050282/3

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 270 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 180 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 27 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacać na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2024-07-15 11:45
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 1638 23 v2 (134 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.