DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – RA2Z/00005511/7

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu: 6 grudnia 2022 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI RA2Z/00005511/7

nieruchomości w postaci:

numer działki i numer księgi wieczystej położenie obszar działki
wg ewidencji gruntów
klasa gruntu suma oszacowania cena wywołania
(2/3 sumy oszacowania)
wysokość rękojmi
działka nr 43
RA2Z/00005511/7
Stoki, gm Pionki 0,48 ha RVI 150 000 zł. 100 000,00 zł. 15 000 zł.
działka nr 63/1
RA2Z/00005511/7

Stoki, gm Pionki
0,66 ha ŁIV, LzrŁV, ŁV, WŁV, PslV, LzrŁIV, WŁIV, WPslV 17 000 zł. 11 333,33 zł. 1 700 zł.


Stanowiących właność dłużnika: Wojdat Zygmunt.
Działka nr 43 o powierzchni 0,4800 ha. Działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana. Działka jest użytkowana rolniczo – odłogowana. Od strony południowej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z prefabrykatów betonowych. Jednym z krótszych boków od strony zachodniej przylega do lokalnej drogi o nawierzchni asfaltowej działki nr 95 użytek „dr”, której właścicielem jest Gmina Pionki, a od strony wschodniej przylega do lokalnej drogi o gruntowej działki nr 98 użytek „dr”, której posiadaczem jest Gmina Pionki.

Działka nr 63/1 o powierzchni 0,6600 ha. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, nie jest zagospodarowana. Działka jest porośnięta samosiewami drzew i krzewów – odłogowana. Przy rowie rosną olchy. Nad działką przy drodze przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna nn, a w odległości ~100 od drogi linia telekomunikacyjna. Działka jest położona w terenie z częściowym dostępem infrastruktury technicznej w drodze w postaci energii elektrycznej i wody.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzajacego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2022-12-06 12:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 1669 18 (119 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.