DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – KW RA1K/00044689/1

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 i 983  k.p.c.

że w dniu: 13.12.2022 r. o godzinie 10:20

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW RA1K/00044689/1

Stanowiącej własność dłużnika: Kłos Marcin opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Brzóza, gmina Głowaczów składająca się z działki oznaczonej numerem według danych ewidencji gruntów 346/2 oraz w miejscowości Maciejowice gmina Głowaczów składającej się z działki oznaczonej numerem według danych ewidencji gruntów 668 dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr RA1K/00044689/1.

Działka numer 346/2 położona w miejscowości Brzóza o powierzchni 3,5400 ha, w kształcie prostokąta o szerokości frontu od ulicy Długiej około 72 metrów, od ulicy Przecinka około 65 metrów, od strony zachodniej około 561 metrów i od strony wschodniej około 546 metrów. Działka od frontu jest ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych i częściowo siatką z drutu i jest brama wjazdowa. Cała działka jest ogrodzona siatką z drutu i słupkach betonowych zabetonowanych w gruncie (~8 lat - 2006 rok) ~15 temu (20 L = 1224 m. Od strony ulicy Długiej są budynki i w ogrodzeniu jest brama wjazdowa z elementów metalowych L = 35 m. Teren jest lekko pofalowany. W części siedliskowej jest poprzeczne wygrodzenie z siatki i jest brama i furtka z elementów metalowych. Za budynkami działka jest użytkowana rolniczo. Częściowo na powierzchni ~1,4 ha jest sad wiśniowy a w zasadzie pozostałości gdyż sad nie jest pielęgnowany, są wypady a nadto część drzew jest usunięta. Pozostała część działki jest użytkowana jako łąka i jako użytki orne - odłogowane. Klasa gruntu: Br-ŁV, Br-RIVa, ŁV, RIVa, RIVb. Działka zabudowana;

  1. murowanym budynkiem gospodarczo-garażowym z letnią kuchnią o powierzchni użytkowej 69,26 m2,
  2. murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 43,16 m2,
  3. murowanym budynkiem obory o powierzchni użytkowej 54,50 m2,
  4. drewnianą stodołą o powierzchni użytkowej 144,22 m2 z 2 szopami o powierzchni użytkowej 12,23 m2 i 5,23 m2
  5. murowanym budynkiem inwentarskim o powierzchni użytkowej 97,83 m2,
  6. drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 81,49 m2 – posadowionym od frontu.

Działka numer 668 w miejscowości Maciejowice o powierzchni 0,3500 ha, w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 17 metrów i długości około 205 metrów. Działka leśna. Porośnięta lasem sosnowym LsSo ~60 szt wiek (~60 lat- w 2014 roku) ~67 lat. Drzewostan z działki – przecinka dość znaczna. Według EG las jest na całej powierzchni działki. Klasa gruntu: LsIV.

numer działki miejsce położenia wartość oszacowana cena wywołania rękojmia
346/2 Brzóza 268 000 zł. 178 666,67 zł 26 800 zł.
668 Maciejowice 12 000 zł. 8 000 zł. 1 200 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić na konto bankowe kancelarii komornika : BNP PARIBAS S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2022-12-13 10:20 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 2509 14 v3 (138 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.